Tematy szkoleń

Szkolenia dla specjalistów – pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, innych przedstawicieli służb społecznych



NOWOŚĆ: Rozwój psychoseksualny dziecka – pomiędzy normą a patologią. Profilaktyka krzywdzenia seksualnego dziecka. – 8 godzin
Podstawowe informacje w oparciu o przykłady dotyczące rozwoju dziecka w aspekcie psychoseksualnym. Etapy rozwoju seksualnego - główne zadania rozwojowe w obrębie seksualności. Ekspresja seksualna dziecka. Norma seksuologiczna dla dzieci i młodzieży - rozpoznawanie zachowań normatywnych i nienormatywnych. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka. Niepokoje rodziców. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia seksualnego dziecka. Psychoedukacja.

Dynamika pary w pracy socjalnej i terapeutycznej – 8 godzin (z możliwością pogłębienia treści w ramach dodatkowych 8 godzin)
Szkolenie ma na celu zapoznanie ze specyfiką pracy terapeutycznej z parą stanowiącą rodzinę, ukazanie mechanizmów pomiędzy partnerami wpływających na powodzenie pracy socjalnej, wzajemnych zależności oraz sposobów pracy z parą poza gabinetem terapeutycznym na rzecz reintegracji rodziny. Zawiera takie treści jak: - zasady funkcjonowania związków partnerskich, fazy małżeństwa - teorie koluzji
- terapeutyczne widzenie pary i proces konsultacyjny
- podstawowe wzorce nieświadomej gry partnerów
- udział osób trzecich w konflikcie pary i jego znaczenie
- narcyzm i dzielenie przestrzeni psychicznej
- zasada cyrkularnej przyczynowości
- życie seksualne pary – jego znaczenie dla funkcjonowania rodziny
- zasady pracy z parą

Z doświadczenia terapeutycznego i codziennej pracy socjalnej wynika, że to, co dzieje się między partnerami, znacząco oddziałuje na dzieci oraz cała rodzinę. Ponadto, dynamika pary często nie może być widziana ze względów organizacyjnych , a przedstawiana sytuacja przez tylko jedną z osób zakłóca znacząco proces terapeutyczny czy psychoedukacyjny. Z mojej perspektywy terapeutycznej rozumienie dynamiki pary przez pracownika socjalnego może być bardzo pomocne i znacząco wpłynąć na sukces pracy socjalnej.

Podstawy pracy psychotraumatologicznej w pracy socjalnej. Rozumienie klienta, metody i narzędzia –16 godz.
Krótkie, intensywne, bardzo praktyczne szkolenie prowadzone w formie aktywnej, z przestrzenią na doświadczenia uczestników w postaci elementów superwizji, w oparciu o modele pracy psychotraumatologicznej. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zarówno z podstawami wiedzy teoretycznej dotyczącej traumy, podstawowymi pojęciami i definicjami, historią pracy z traumą i rozumieniem traumy w przeszło jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i życia, ale także zyskają umiejętności pomocne w kontakcie z osoba straumatyzowaną, diagnozie różnicowej (PTSD) oraz proste i pomocne narzędzia do codziennej pracy. Poruszone zostaną również ważne aspekty konsekwencji traumy dla funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym, i wynikające z tego wskazówki do pracy.

Dziecko krzywdzone –rozpoznawanie, diagnoza, terapia w ujęciu psychotraumatologicznym z elementami rozwoju psychoseksualnego (Traffic Lights System) –16 godz.
Uczestnicy zapoznają się z konsekwencjami traumy wczesnodziecięcej w rozwoju dziecka i kryzysie adolescentnym; psychopatologią więzi i jej konsekwencjami. W programie zawarte jest też nadużycie seksualne jako specyficzny rodzaj traumy –rozpoznawanie symptomów, interwencja wobec dziecka i rodziny, planowanie pomocy oraz specyfika funkcjonowania rodziny kazirodczej oraz przekaz transegeneracyjny jako międzypokoleniowy wpływ traumy na funkcjonowanie i rozpad rodziny. Szkolenie zawiera praktyczny system, czy dziecko doznaje krzywdzenia seksualnego.

Przetrwać dojrzewanie – nastolatek w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Rozwojowe kamienie milowe, trudności wychowawcze i emocjonalne, psychopatologia nastolatka –8 godz. (możliwe poszerzenie tematyki o profilaktykę zaburzeń psychicznych oraz samobójstw – dodatkowe 8 godzin)
Szkolenie ma na celu ukazanie zarówno prawidłowego funkcjonowania osoby w wieku dojrzewania w porównaniu do rozwoju zakłóconego, jak i wpływ traumy na przebieg adolescencji oraz specyficzne trudności nastolatka. Wskazuje także demoralizację i podatność na uzależnienia jako konsekwencję doświadczeń traumatycznych. Temat często pomijany i niezrozumiany, w związku z czym często interwencje podejmowane wobec nastolatków bywają nieskuteczne. W sytuacji takiej woli uczestników można poruszyć również temat suicydalności i zaburzeń psychicznych wieku dojrzewania.

Podstawy psychopatologii dla pracowników socjalnych–16 godz.
Szkolenie oparte o teoretyczne przygotowanie w zakresie podstawowych informacji dotyczących psychopatologii klienta ośrodka pomocy społecznej zilustrowane przykładami z praktyki prowadzącej, jak i uczestników. Zawiera takie treści jak: Wprowadzenie do psychopatologii: definicje, podstawowe klasyfikacje i podziały, objawy; hierarchia diagnozy i leczenia; zależność objawy –zespoły –choroba; rola diagnozy psychologicznej i jej znaczenie w codziennej pracy socjalnej; etapy i struktura diagnozy oraz praktyczny wymiar procesu diagnostycznego; przeprowadzenie wywiadu; informacje istotne dla różnych grup zawodowych (lekarz, pracownik socjalny, psycholog). Dodatkowo szkolenie zawiera istotny z punktu widzenia pracowników „pierwszego kontaktu” aspekt: praca z klientem agresywnym i gwałtownym

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Prowadzę również szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w oparciu o autorski program pt. „Nasze Dzieci” posiadający akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszt szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – każdorazowo ustalany indywidualnie (po ustaleniu formy i warunków realizacji, np. warsztaty weekendowe pt-sob-niedz lub w tygodniu).

Zaburzenia osobowości – diagnoza i praca z klientem w ośrodku pomocy społecznej i poradnictwie –8 godz.
Szkolenie oparte o prezentacje, wykład, metody aktywne: analiza własnych doświadczeń z pracy zawodowej, dyskusja, ćwiczenia, elementy superwizji, ma na celu zapoznanie z tematyką zaburzeń osobowości i ich znaczenia w codziennej pracy z klientem, zawiera tematy: wprowadzenie do zaburzeń osobowości; podstawowe definicje i pojęcia; zaburzenia psychiczne a zaburzenia psychiczne –diagnoza różnicowa; wstępna ocena stanu pacjenta(klienta), koncepcje leczenia i ich konsekwencje dla przebiegu pracy socjalnej; przegląd zaburzeń osobowości –typu A, B, C; etiologia. Dodatkowo szkolenie zawiera istotny z punktu widzenia pracowników „pierwszego kontaktu” aspekt: specyfika pracy z osobą psychopatyczną - mechanizmy obronne u klienta i pomagającego. Możliwe również zmodyfikowanie powyższych tematów lub opracowanie szkolenia na temat szczególnie dla Państwa interesujący, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Państwa Pracowników.


Koszt szkoleń oraz organizacja:

Koszt szkoleń to 2.000 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych), jeśli szkolenie organizowane jest u Państwa w jednostce. W takiej sytuacji po Państwa stronie pozostaje zorganizowanie sali oraz ewentualnego poczęstunku dla uczestników. Szkolenia mogę również zorganizować we własnym zakresie na terenie powiatu kartuskiego lub w Gdańsku, przy zgłoszeniu co najmniej 20 osób. Koszt jest zależny od miejsca oraz wybranych usług dodatkowych (poczęstunek kawowy, lunch, ew. nocleg uczestników itp.)

W czym jeszcze mogę pomóc?

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI MOJEGO GABINETU


Terapia indywidualna


Terapia
dla par


Terapia
traumy


Profesjonalne
szkolenia