Tematy szkoleń

Szkolenia dla specjalistów – pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, innych przedstawicieli służb społecznychNOWOŚĆ: Rozwój psychoseksualny dziecka – pomiędzy normą a patologią. Profilaktyka krzywdzenia seksualnego dziecka. – 8 godzin
Podstawowe informacje w oparciu o przykłady dotyczące rozwoju dziecka w aspekcie psychoseksualnym. Etapy rozwoju seksualnego - główne zadania rozwojowe w obrębie seksualności. Ekspresja seksualna dziecka. Norma seksuologiczna dla dzieci i młodzieży - rozpoznawanie zachowań normatywnych i nienormatywnych. Jak wspierać rozwój seksualny dziecka. Niepokoje rodziców. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia seksualnego dziecka. Psychoedukacja.

Dynamika pary w pracy socjalnej i terapeutycznej – 8 godzin (z możliwością pogłębienia treści w ramach dodatkowych 8 godzin)
Szkolenie ma na celu zapoznanie ze specyfiką pracy terapeutycznej z parą stanowiącą rodzinę, ukazanie mechanizmów pomiędzy partnerami wpływających na powodzenie pracy socjalnej, wzajemnych zależności oraz sposobów pracy z parą poza gabinetem terapeutycznym na rzecz reintegracji rodziny. Zawiera takie treści jak: - zasady funkcjonowania związków partnerskich, fazy małżeństwa - teorie koluzji
- terapeutyczne widzenie pary i proces konsultacyjny
- podstawowe wzorce nieświadomej gry partnerów
- udział osób trzecich w konflikcie pary i jego znaczenie
- narcyzm i dzielenie przestrzeni psychicznej
- zasada cyrkularnej przyczynowości
- życie seksualne pary – jego znaczenie dla funkcjonowania rodziny
- zasady pracy z parą

Z doświadczenia terapeutycznego i codziennej pracy socjalnej wynika, że to, co dzieje się między partnerami, znacząco oddziałuje na dzieci oraz cała rodzinę. Ponadto, dynamika pary często nie może być widziana ze względów organizacyjnych , a przedstawiana sytuacja przez tylko jedną z osób zakłóca znacząco proces terapeutyczny czy psychoedukacyjny. Z mojej perspektywy terapeutycznej rozumienie dynamiki pary przez pracownika socjalnego może być bardzo pomocne i znacząco wpłynąć na sukces pracy socjalnej.

Podstawy pracy psychotraumatologicznej w pracy socjalnej. Rozumienie klienta, metody i narzędzia –16 godz.
Krótkie, intensywne, bardzo praktyczne szkolenie prowadzone w formie aktywnej, z przestrzenią na doświadczenia uczestników w postaci elementów superwizji, w oparciu o modele pracy psychotraumatologicznej. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zarówno z podstawami wiedzy teoretycznej dotyczącej traumy, podstawowymi pojęciami i definicjami, historią pracy z traumą i rozumieniem traumy w przeszło jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i życia, ale także zyskają umiejętności pomocne w kontakcie z osoba straumatyzowaną, diagnozie różnicowej (PTSD) oraz proste i pomocne narzędzia do codziennej pracy. Poruszone zostaną również ważne aspekty konsekwencji traumy dla funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym, i wynikające z tego wskazówki do pracy.

Dziecko krzywdzone –rozpoznawanie, diagnoza, terapia w ujęciu psychotraumatologicznym z elementami rozwoju psychoseksualnego (Traffic Lights System) –16 godz.
Uczestnicy zapoznają się z konsekwencjami traumy wczesnodziecięcej w rozwoju dziecka i kryzysie adolescentnym; psychopatologią więzi i jej konsekwencjami. W programie zawarte jest też nadużycie seksualne jako specyficzny rodzaj traumy –rozpoznawanie symptomów, interwencja wobec dziecka i rodziny, planowanie pomocy oraz specyfika funkcjonowania rodziny kazirodczej oraz przekaz transegeneracyjny jako międzypokoleniowy wpływ traumy na funkcjonowanie i rozpad rodziny. Szkolenie zawiera praktyczny system, czy dziecko doznaje krzywdzenia seksualnego.

Przetrwać dojrzewanie – nastolatek w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. Rozwojowe kamienie milowe, trudności wychowawcze i emocjonalne, psychopatologia nastolatka –8 godz. (możliwe poszerzenie tematyki o profilaktykę zaburzeń psychicznych oraz samobójstw – dodatkowe 8 godzin)
Szkolenie ma na celu ukazanie zarówno prawidłowego funkcjonowania osoby w wieku dojrzewania w porównaniu do rozwoju zakłóconego, jak i wpływ traumy na przebieg adolescencji oraz specyficzne trudności nastolatka. Wskazuje także demoralizację i podatność na uzależnienia jako konsekwencję doświadczeń traumatycznych. Temat często pomijany i niezrozumiany, w związku z czym często interwencje podejmowane wobec nastolatków bywają nieskuteczne. W sytuacji takiej woli uczestników można poruszyć również temat suicydalności i zaburzeń psychicznych wieku dojrzewania.

Podstawy psychopatologii dla pracowników socjalnych–16 godz.
Szkolenie oparte o teoretyczne przygotowanie w zakresie podstawowych informacji dotyczących psychopatologii klienta ośrodka pomocy społecznej zilustrowane przykładami z praktyki prowadzącej, jak i uczestników. Zawiera takie treści jak: Wprowadzenie do psychopatologii: definicje, podstawowe klasyfikacje i podziały, objawy; hierarchia diagnozy i leczenia; zależność objawy –zespoły –choroba; rola diagnozy psychologicznej i jej znaczenie w codziennej pracy socjalnej; etapy i struktura diagnozy oraz praktyczny wymiar procesu diagnostycznego; przeprowadzenie wywiadu; informacje istotne dla różnych grup zawodowych (lekarz, pracownik socjalny, psycholog). Dodatkowo szkolenie zawiera istotny z punktu widzenia pracowników „pierwszego kontaktu” aspekt: praca z klientem agresywnym i gwałtownym

Zaburzenia osobowości – diagnoza i praca z klientem w ośrodku pomocy społecznej i poradnictwie –8 godz.
Szkolenie oparte o prezentacje, wykład, metody aktywne: analiza własnych doświadczeń z pracy zawodowej, dyskusja, ćwiczenia, elementy superwizji, ma na celu zapoznanie z tematyką zaburzeń osobowości i ich znaczenia w codziennej pracy z klientem, zawiera tematy: wprowadzenie do zaburzeń osobowości; podstawowe definicje i pojęcia; zaburzenia psychiczne a zaburzenia psychiczne –diagnoza różnicowa; wstępna ocena stanu pacjenta(klienta), koncepcje leczenia i ich konsekwencje dla przebiegu pracy socjalnej; przegląd zaburzeń osobowości –typu A, B, C; etiologia. Dodatkowo szkolenie zawiera istotny z punktu widzenia pracowników „pierwszego kontaktu” aspekt: specyfika pracy z osobą psychopatyczną - mechanizmy obronne u klienta i pomagającego. Możliwe również zmodyfikowanie powyższych tematów lub opracowanie szkolenia na temat szczególnie dla Państwa interesujący, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Państwa Pracowników.


Koszt szkoleń oraz organizacja:

Koszt szkoleń to 2.000 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych), jeśli szkolenie organizowane jest u Państwa w jednostce. W takiej sytuacji po Państwa stronie pozostaje zorganizowanie sali oraz ewentualnego poczęstunku dla uczestników. Szkolenia mogę również zorganizować we własnym zakresie jesienią br. Szkolenia organizuję w Ostrzyce Hotel & Spa w Ostrzycach oraz hotelu Bazuny w Kościerzynie. Koszt 250 zł od osoby przy grupie 20 osób, zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek kawowy oraz lunch (również w wersji wege).

W czym jeszcze mogę pomóc?

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI MOJEGO GABINETU


Terapia indywidualna


Terapia
dla par


Terapia
traumy


Profesjonalne
szkolenia